Sulzer.Стб, KBE, SBR and Other (Akra, Atlas Copco, Fag, Gebr.Kloecker, Jettis, Krasnaya Mayovka, Tsudakoma)