Akra, Atlas Copco, Fag, Gebr.Kloecker, Jettis, Krasnaya Mayovka, Tsudakoma